Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

►Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại!

► Chỉ Kết nối Api với các Shop game, shop dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật, phát hiện khóa tài khoản v.v

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 16.3% 16.3% 16.3% 15.3% 15.3% 16.3% 16.3% 17.3% 17.3%
VIP 16.5% 16.5% 16.5% 15.5% 15.5% 16.5% 16.5% 17.5% 17.5%
Thành viên 17% 17% 17% 16% 16% 17% 17% 18% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 16.3%
VIP 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 16.5%
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 22.3% 22.3% 22.3% 22.3% 21.3% 20.3% 20.3% 20.3%
VIP 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 21.5% 20.5% 20.5% 20.5%
Thành viên 23% 23% 23% 23% 22% 21% 21% 21%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
VIP 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
VIP 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Thành viên 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Đối tác 15% 15% 15% 15% 15%
VIP 15% 15% 15% 15% 15%
Thành viên 15% 15% 15% 15% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
VIP 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Thành viên 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3%
VIP 30.5% 30.5% 30.5% 30.5% 30.5% 30.5% 30.5% 30.5% 30.5% 30.5% 30.5% 30.5%
Thành viên 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%